Kontu bat

Sarasaitzuko euskaraz

Sardokizien taberna batian bizpur gizonen, beti zaudela ontarzunik gabe, eta fan biarziela ya ilaskian zomait mina edo alor on erdetzen zien.
-¿Eta nola iganengra ilaskiala? -erranzuen batek.
-Aisa da kori ene ustian -erranzuen berze batek.
-¿Nola?
-Egin zagun konporta anitz ta eserita bata berzian gañan, eldren gitra aisa.
Asizren konporta egitra, eta bi urteren buruan asizen lana.
Konporta ta konporta ezezien guziak batia berzian gañan. Elduzren anitz goiti eta azkenian konporta bat faltatzenzen.
-¿Zer egin biardugu orai? -Zauden gizonak arritrik. Arrizio barnian fanzren Juanis Iriartekon gana erranez zer agitzen zen konportekin.
Orduan erranzuen Juanis Iriartekok:
-Kor, obenena da gentzia apaleko konportara eta gañan esertzia.
Aski zen Juanis Iriartekon errana. Fanzren gure gizonak, eta azken konportara esertzeko ilaskiala eltzeko, genduzien apalekua; eta ¿zer agitu zen?
Guziak ezori zrela lurriala.
FEDERIKO GARRALDA.